Hình ảnh Chương trihf tặng mũ bảo hiểm cho học sinh, ăm học 2019-2020