Một số hình ảnh phát động phong trào Ý tưởng trẻ thơ ở trường Tiểu học Nghi Mỹ

Một số hình ảnh phát động phong trào Ý tưởng trẻ thơ ở trường Tiểu học Nghi Mỹ