Một số hình ảnh tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời ở Trường Tiểu học Nghi Mỹ

Một số hình ảnh tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời ở Trường Tiểu học Nghi Mỹ